สถิติผู้เข้าชม

734470
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
939
464
2874
727655
7341
16663
734470
เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน (12)

วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557 11:13

ข้อมูลพื้นฐาน

Written by

ข้อมูลพื้นฐาน

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1085460100

รหัส Smis 8 หลัก :

  85012008

รหัส Obec 6 หลัก :

  460100

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :

  โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :

  suksamran radrangsan school

สถานที่ตั้ง :

  หมู่ที่   5   ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120

ระดับที่เปิดสอน :

  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

อักษรย่อ :

  ส.ญ.

สีประจำโรงเรียน :

  แดง : ดำ

ปรัชญา :

  ปญฺญา  โลกสมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญ :

  สอนดี  เรียนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม

อัตลักษณ์ :

  ไหว้งามตามมารยาทไทย

เอกลักษณ์ :

  สิ่งแวดล้อมดีมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เนื้อที่ :

  70 ไร่

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  16 พ.ค 2536

โทรศัพท์ :

  0 7781 0626, 09 8086 0672

อีเมล์ :

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :

  http:// www.suksamran.ac.th

สังกัดสำนักงานเขต :

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  เทศบาลตำบลกำพวน

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :

  1.5 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :

  125 กม.

 

 

 

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 06:04

เพลงมาร์ชโรงเรียน

Written by

 

เพลงมาร์ช“ส.ญ.”

 

             พวกเราสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

   เรียนดีสอนดีมีจรรยา

             มีปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

   ศิษย์และครูรู้รักสามัคคี

             แดงดำดั่งเลือดไทยที่เข้ม

   ลูก ส.ญ. เรียนดีมีวินัย

             พวกเราสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์        

   ลูก ส.ญ. หวงแหนในแผ่นดิน

ร่วมจิตผูกพันสร้างสรรค์การศึกษา

การศึกษาเด่นไกลทั่วธานี

ดั่งโคมส่องทางก้าวไปทุกถิ่นที่

ล้อมร่วมใจสร้างสิ่งดีเพื่อชาติไทย

ดอกบัวเด่นความดีที่สดใส

เรื่องกีฬาไม่รองใครทั่วแผ่นดิน

ร่วมจิตผูกพันปกป้องรักท้องถิ่น

ลูก ส.ญ. เด่นดังทั่วเมืองไทย

 คำร้อง/ทำนอง :  นายกลยุทธ  ยกย่อง

 

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 06:04

โครงสร้างการบริหาร

Written by

โครงสร้างการบริหาร

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 06:03

แผนผังโรงเรียน

Written by

แผนผังโรงเรียน

 

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 06:02

ข้อมูลนักเรียน

Written by

ข้อมูลนักเรียน

 

                ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2559

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18

6

24

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

19

12

31

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

14

12

26

1

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

51

30

81

3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4

15

19

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4

7

11

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

8

11

19

2

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

33

49

6

รวมทั้งสิ้น

67

63

130

9


แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

 

 

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 05:59

ข้อมูลบุคลากร

Written by

ข้อมูลบุคลากร

 

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2559

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร (คน)

รวม

ต่ำกว่า ป. ตรี

ป. ตรี

ป. บัณฑิต

ป. โท

ป. เอก

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

  -  ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

-

-

-

1

-

1

รวม

-

-

-

1

 

1

2. ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

  -  ครูระดับมัธยมศึกษา

-

6

2

1

-

9

  -  พนักงานราชการ

-

2

1

-

-

3

  -  ครูอัตราจ้าง

-

-

1

-

-

1

รวม

-

8

4

1

-

13

3. บุคลากร

 

 

 

 

 

 

  - ลูกจ้างประจำ

2

-

-

-

-

2

  - อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

2

-

-

-

-

2

รวมทั้งสิ้น

2

11

6

2

-

16

 
แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 05:58

คณะกรรมการสถานศึกษา

Written by

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
1 นายอิสหาก   สาลี ประธานกรรมการสถานศึกษา
2 นายสุริยน  ชัยวัชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายโยบ  จันทร์ดี ผู้แทนองค์กรชุมชน
4 นายเอกรัตน์  คงยศ ผู้แทนศิษย์เก่า
5 นางสาวยุพดี  ไกรทอง ผู้แทนครู
6 นายทิพยเนตร์  คงเจริญ ผู้แทนผู้ปกครอง
7 ด.ต.มโน   ทวยชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 นายไรหนัน  เอื้องาน ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นายณัฏฐวัฒน์  คลายทุกข์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 05:54

ทีมบริหาร

Written by

ทีมบริหาร

 

นายณัฏฐวัฒน์  คลายทุกข์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
วุฒิการศึกษา บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ป.บัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางจิรวรรณ   วิเศษดอนหวาย
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. นาฎศิลป์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นางสาวสมศรี   หมาดสตูล
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด   อาดำ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นางสาวนันทวัน  หอมหวล
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
วุฒิการศึกษา วท.บ. คณิตศาสตร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

 

 
วันจันทร์, 03 พฤศจิกายน 2557 05:54

ทำเนียบผู้บริหาร

Written by

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายณัฏฐวัฒน์   คลายทุกข์

ผู้บริหารปัจจุบัน

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสหัส

สัจจา

อาจารย์ใหญ่

2536 - 2537

2

นายบุญเกื้อ

หลิมสกุล

ครู (ผู้ดูแลสาขา)

 

3

นายบุญเกื้อ

หลิมสกุล

อาจารย์ใหญ่

2537 - 2545

4

นายพิไชย

ชั่งคิด           

อาจารย์ใหญ่

2545 - 2546

5

นายปิติ

ตั้งชูทวีทรัพย์

อาจารย์ใหญ่

2546 - 2547

6

นางสุกัญญา

บัวลอย

ครู (รักษาราชการแทน)

2547 - 2548

7

นายวิทยา

วิริยพงศ์  

ผู้อำนวยการ

2548- 2550

8

นายบุญมา

ชะนิล

ผู้อำนวยการ

2550 - 2555

9

นางอุดมพร 

สังขนันท์

ครู (รักษาราชการแทน)

2555 - 2556

10

นายณัฏฐวัฒน์ 

คลายทุกข์

ผู้อำนวยการ

2556 - ปัจจุบัน