สถิติผู้เข้าชม

734483
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
952
464
2887
727655
7354
16663
734483
เกียรติประวัติ

เกียรติประวัติ (3)

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา  2557

 
 
วันอังคาร, 04 พฤศจิกายน 2557 12:24

เด็กดีเด่น

Written by

 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เกรดเฉลี่ย

1

เด็กหญิงศิรินทรา

คงพระจันทร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.53

2

เด็กหญิงวราภรณ์

นามโบราณ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.43

3

เด็กหญิงมัสยา

กิจการ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.41

4

เด็กหญิงภัทร์ศราภรณ์

ภู่สกุล

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.17

5

เด็กหญิงสุนิตา   

มะหนิ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.17

6

เด็กชายณัฐพล

เมตตาจิตร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.03

7

เด็กหญิงสุธิณี

บิลเต๊ะ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.03

8

เด็กหญิงสุมาลี

คชสวัสดิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3.68

9

เด็กหญิงฮัสนี

เสนาธง

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3.65

10

เด็กหญิงฮุสนา

อุ่นเรือน

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3.14

11

นายอัมริทร์

ทองสุข

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.82

12

นางสาวกำไลทิพย์

อีดเกิด

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.50

13

นางสาวปัทมา

คงพระจันทร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.41

14

นางสาวปนัดดา

คงพระจันทร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.38

15

นางสาวนิตยา

คลังพินิศ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.05

16

นายทศพร

คงเจริญ

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3.68

17

นางสาวโสรยา

คชสวัสดิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3.64

18

นางสาวกาญจนา

ตันวงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3.21

19

นางสาวบุญยานุช

แสงแก้ว

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3.10

20

นางสาววรางคณา

เทศรัตน์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3.49

21

นางสาวนุศรา

หมาดยูโกบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3.30

22

นางสาวกาญจนา

บุญรงค์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3.23

23

นางสาวปิยมาศ

ถลาง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3.00

 

 

 

 

 

วันอังคาร, 04 พฤศจิกายน 2557 12:22

ความสำเร็จของโรงเรียน

Written by

เกียรติประวัติของโรงเรียนที่ภาคภูมิใจ

 แสดงความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ รางวัลที่ ได้รับ ปีการศึกษา 2558

          1. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนมัธยมศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ระดับดีเด่น อันดับ 2โครงการรณรงค์จังหวัดระนองปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2558จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

          2. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับจังหวัด การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองประชนมายุ 5รอบ

          3. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเภทแผ่นป้ายโฆษณา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการ์ตูนสั้น ระดับจังหวัด จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

          4. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีพัฒนาการสูงสุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          5. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          6. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          7. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          8. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          9. รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ “สุดยอดเด็กใต้ก้าวไกลสู่สากล”

 

          10. ตารางสรุปรางวัล

 

ที่

ประเภท

ชื่อ - สกุล

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด/มอบ

1

สถาน

ศึกษา

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนมัธยมศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ระดับดีเด่น อันดับ 2โครงการรณรงค์จังหวัดระนองปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2558จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

2

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับจังหวัด การประกวด สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองประชนมายุ 5รอบ

จังหวัดระนอง

3

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับเกียรติบัตร โรงเรียนสนับสนุนการประกวดสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

4

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีพัฒนาการสูงสุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.14

5

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

สพม.14

6

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.14

7

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.14

8

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สพม.14

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

เด็กหญิงศิรินทรา 

คงพระจันทร์

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชนะเลิศ

ประเภทป้ายโฆษณา(โปสเตอร์)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

นางสาวกำไลทิพย์  อีดเกิด

นางสาวสุภารัตน์  หัสนีย์

นางสาวสุดารัตน์  อินตัน

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชมเชย

ประเภทป้ายโฆษณา(โปสเตอร์)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

นางสาววันวิภา  กันหะ

นางสาวสุภาพร  เอียดการ

นายอัมรินทร์  ทองสุข

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชมเชย

ประเภทป้ายโฆษณา(โปสเตอร์)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

นางสาวสุนิสา  บุญเกิด

นางสาวกาญจนา  ต้นวงศ์

นางสาวโสรยา  คชสวัสดิ์

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ประเภทการ์ตูนสั้น เรื่อง วันนี้ที่รอคอย

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

เด็กหญิงสุนิตา   มะหนิ

เด็กหญิงมัสยา  กิจการ

เด็กหญิงอัสมา  สาลี

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชมเชย

ประเภทการ์ตูนสั้น เรื่อง วันนี้ที่รอคอย

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

1. เด็กชายศักดิ์ชาย  ประจงแก้ว

2. เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วมีศรี

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นายจิรายุส  พุ่มเพ็ชร

2.นางสาววรรณวิษา  พุ่มเพชร

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

“เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงเจ๊ะโสม   เหมรา

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ม.1-ม.3

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นายอนุชน  สวนสัน

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงสุธิณี  บิลเต๊ะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท หญิง ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงสุธิณี  บิลเต๊ะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงมัสยา  กิจการ

2.เด็กหญิงสุมาลี  คชสวัสดิ์

3.เด็กชายอดิสรณ์  กล้าศึก

 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3   “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.นางสาวสุจิตรา  ผลเกลี้ยง

2.นางสาวสุนิสา  บุญเกิด

3.นางสาวอัญชนา  แก้วพารากำ

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

“เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงภัทร์ศราภรณ์  ภู่สกุล

2.เด็กหญิงอัสมา  สาลี

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

“เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กชายณัฐพล  เมตตาจิตร

2.เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูรัตน์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.นางสาววันวิภา  กันหะ

2.นายสุรเชษฐ์  พลเยี่ยมแสน

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.4-ม.6   “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กชายชัยธวัช  ศรีนวล

2.เด็กหญิงศิริพร  มาร์คีบุตร

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  “เหรียญทองแดง”

 

สพม.14

 

 

1.นางสาวกาญจนา  ต้นวงศ์

2.นางสาวโสรยา  คชสวัสดิ์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6  “เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นางสาวกำไลทิพย์  อีดเกิด

2.นายทศพร  คงเจริญ

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์

ม.4-ม.6  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กชายกรวิชญ์  เพชรศรี

2.เด็กชายธนพล  หวานเย็น

3.เด็กชายวุฒิพร  งามจิตร

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

ม.1-ม.3  “เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขุมทอง

2.เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองมีขวัญ

3.เด็กหญิงฮัสนี  เสนาธง

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นางสาวปนัดดา  คงพระจันทร์

2.นางสาวปัทมา  คงพระจันทร์

3.นายอัมรินทร์  ทองสุข

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงรูกัยย่า  ถลาง

2.เด็กหญิงศิริรัตน์  ถลาง

3.เด็กหญิงสุนิตา  มะหนิ

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงนริศรา  โต๊ะหว่าง

2.เด็กหญิงวราภรณ์  นามโบราณ

3.เด็กหญิงศิรินทรา  คงพระจันทร์

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

          2. โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ได้รับโล่รางวัล การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 (คะแนนเฉลี่ยผ่าน MOU) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมุกดาราบิชวิลล่าแอนด์สปารีสอร์ท จังหวัดพังงา